• Περίπου 800 επιμορφωτές
  • Πάνω από 1500 τμήματα
  • Πάνω από 82.000 συμμετέχοντες
Αναλυτικά αποτελέσματα
Αναλυτικά αποτελέσματα

Νέα

Σκοπός της δράσης είναι η αξιοποίηση του κεκτημένου της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και η περαιτέρω καλλιέργεια των γνώσεων και ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών σε παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις, με την υποστήριξη των σύγχρονων ψηφιακών μέσων, που χρησιμοποιούνται σε συνθήκες τεχνολογικά εμπλουτισμένης δια ζώσης εκπαίδευσης καθώς και στην εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Συμμετέχοντες στο ταχύρρυθμο επιμορφωτικό πρόγραμμα Τ4Ε δύνανται να είναι οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί και αναπληρωτές όλων των ειδικοτήτων της γενικής και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Για τη διεξαγωγή της επιμόρφωσης θα συγκροτούνται τμήματα έως 60 επιμορφούμενων ανάλογα με τη βαθμίδα και την ειδικότητα των συμμετεχόντων.

Στο επιμορφωτικό πρόγραμμα Τ4Ε θα αξιοποιηθούν τεχνολογίες σύγχρονης (τηλεδιάσκεψη) και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (πλατφόρμα eClass και e-Me).

Η διάρκεια του επιμορφωτικού προγράμματος είναι 20 ώρες, οι οποίες υλοποιούνται μέσω της σύγχρονης και της ασύγχρονης διδασκαλίας εντός 8 ημερολογιακών εβδομάδων.
Συγκεκριμένα πραγματοποιούνται 10 ώρες εξ αποστάσεως επιμόρφωσης μέσω εργαλείων σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (Webex) και 10 ώρες ασύγχρονης επιμόρφωσης στις δύο πλατφόρμες eClass και e-Me.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ - 8 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

Δ1

Γενικό μέρος

Διάρκεια:
2 εβδομάδες
Σύγχρονο (3h):
1,5 ώρες / εβδομάδα

Σύντομη παρουσίαση στόχων και ενοτήτων προγράμματος:

Δ2.1

Ειδικό μέρος/ Ειδικότητες:
e-class

Διάρκεια:
2 εβδομάδες


Σύγχρονο (2,5h):
1,5 ώρες / 1η εβδομάδα
1 ώρα / 2η εβδομάδα

Δ2.2

Ειδικό μέρος/
Ειδικότητες:

e-Me

Διάρκεια:
2 εβδομάδες


Σύγχρονο (2,5h):
1,5 ώρες / 1η εβδομάδα
1 ώρα / 2η εβδομάδα

1. Aξιοποίηση της πλατφόρμας μέσα από εκπαιδευτικά σενάρια
2. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού στις πλατφόρμες
3. Διαχείριση τάξης:

Δ3

Πρακτική Άσκηση

Διάρκεια:
2 εβδομάδες


Σύγχρονο (2h):
1 ώρα / εβδομάδα

  1. Επεξήγηση Μαθησιακού Σχεδιασμού & Σεμινάρια
  2. Παρουσίαση εργασίας με τη μορφή διδακτικού σεναρίου
    & Κριτήρια Ποιότητας
  3. Διαδικασία Αυτο-αξιολόγησης, Ετερο-αξιολόγησης και Αξιολόγηση
    από επιμορφωτή εργασίας
  4. Αναστοχασμός σχετικά με τη διαδικασία και τα μαθησιακά αποτελέσματα

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

10.00-22.00 καθημερινές

Η Πράξη «Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)» με Κωδικό ΟΠΣ 5070524 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020» συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).